Vedtekter i møtefondet i Norsk Kjemisk Selskaps faggruppe for Makromol- og kolloidkjemi

§ l. Forvaltning:

Fondet forvaltes av styret i faggruppen for makromolekyl- og kolloidkjemi. Midlene plasseres sammen med faggruppens stipendiefond, men det holdes separat regnskap over fondet, som rapporteres i NKS årsrapport.

§ 2. Formål:

Fondet skal brukes til tilleggsfinansiering av møter som arrangeres av faggruppen, og kan også benyttes som møtegaranti. Midlene kan brukes til finansiering av post.docs, vitenskapelige ansatte som er medlem av faggruppen samt inviterte foredragsholdere. Studenter og stipendiater skal fortrinnsvis søkes finansiert gjennom faggruppens stipendiefond.

§ 3. Søknad:

Styret i faggruppen kan på eget initiativ benytte deler av fondet som det finner fornuftig, men det kan også søkes om midler fra fondet. Begrunnet søknad med budsjett og program sendes styret i faggruppen for makromolekyl- og kolloidkjemi. Denne behandles på første derpå følgende styremåte, som tar stilling til søknaden. Behandlingen kan også skje over e-post eller telefonmøte.

§ 4. Vedlikehold:

Det til enhver tid sittende styret i faggruppen for makromolekyl- og kolloidkjemi kan velge å øke eller minke fondet over tid slik som det finner fornuftig. Ved arrangementer i faggruppens regi, kan underskudd tas fra fondet, samt overskudd tillegges fondet. Styret kan oppfordre norske industribedrifter og institusjoner om å gi gaver til fondet.

§ 5. Oppløsning:

Hvis faggruppen for makromolekyl- og kolloidkjemi ikke lenger eksisterer, forvaltes fondets midler videre av Norsk Kjemisk Selskap.

§ 6. Endring:

Endring av vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall i styret i faggruppen for makromolekylkjemi.


Vedtektene fastsatt februar 2007.