Vedtekter i stipendiefondet i Norsk Kjemisk Selskaps faggruppe for Makromol- og kolloidkjemi

§ l. Forvaltning:

Fondet forvaltes av styret i faggruppen for makromolekylkjemi. Midlene skal plasseres ut i fra to hensyn: Høy sikkerhet i plassering og høy avkastning.

§ 2. Formål:

Avkastningen i fondet kan hvert år tildeles en eller flere dr.gradsstipendiater eller masterstudenter i polymerfag og/eller overflate-og kolloidfag ved norske universitetet eller høyskoler. Midlene skal brukes til kongressdeltakelse eller studiereiser ved nasjonale eller utenlanske møter eller læresteder.

§ 3. Søknad:

Begrunnet søknad med budsjett og program sendes styret i faggruppen for makromolekylkjemi. Denne behandles på første derpå følgende styremåte, som tar stilling til søknaden. Det står styret fritt å tildele alle midlene på en gang eller å fordele dem på flere søkere fordelt over året. Regnskap med bilag og reiserapport sendes til styret etter at reisen er gjennomført. Midler som ikke er brukt i løpet av et år, legges til fondet og kan eventuelt tildeles et annet år.

§ 4. Vedlikehold:

Det til enhver tid sittende styret i faggruppen for makromolekylkjemi skal søke å holde fondets reelle verdi ved like. Ved overskudd på driften av faggruppen bør det som overstiger normal arbeidskapital, tillegges fondet. Styret kan imidlertid også velge å benytte et slikt overskudd direkte til fondets formål. Styret kan oppfordre norske polymerbedrifter og institusjoner om å gi gaver til fondet.

§ 5. Oppløsning:

Fondets midler kan normalt ikke trekkes inn i driften av faggruppen for makromolekylkjemi. Hvis gruppens midler er oppbrukt, kan likevel fondet brukes til udekket underskudd. Slik bruk krever et enstemmig vedtak i styret. Eventuelle gaver fra bedrifter eller institusjoner kan ikke brukes til dekning av underskudd. Hvis faggruppen for makromolekylkjemi ikke lenger eksisterer, forvaltes fondets midler videre av Norsk Kjemisk Selskap.

§ 6. Endring:

Endring av vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall i styret i faggruppen for makromolekylkjemi.


Vedtektene endret februar 2007.